Soru:  Dövme yaptırmanın abdeste bir engelliği var mıdır? Meselâ bazı arkadaşlarımız oluyor. Önceden dövme yaptırıyorlar daha sonradan pişman olup tövbe ediyorlar. Fakat bu sefer de eski zamanda yaptırdıkları dövmenin abdestlerine veya daha da ötesi gusüllerine bir engelliğinin olup olmadığını soruyorlar. Bu konuda bizleri bilgilendirmenizi rica ediyorum kıymetli hocam!

Cevap:  Bu gibi bir konuyu farklı perspektiflerle ele almanın daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Çünkü soruda bahsi yapılan konu hükmü itibara alındığında farklı bir veçhe arz ederken, fıkhî cihetle furûâta yansıması itibarıyla da başka bir yön resmetmektedir.

En başta şunu belirtelim ki dövme yapmak başta İmam el- Buharî’ nin naklettiği  “وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ “  “Resulullah Aleyhissalâtü vesselam, dövme yapana da yaptırana da la’net etti”[1] şeklindeki rivayete benzer ifadeleri ihtiva eden birçok rivayetin hükmünü hürmet olarak sâbit kıldığı haram bir fiildir. Aynı zamanda da bu fiilin faili Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ’ ın la’netine müstehak kılınmıştır. İşte bu veçhe meselenin bizatihi aynıyla taallük eden bir yöndür. Buradan hareketle, dövme yaptıran bir kişi veya dövme işini bu şahsa yapan kişi, işlemiş oldukları fiilin bu denli menfûr ve dahi mel’ûn bir iş olduğunun şuurunda olmalı ve derhâl bu menem işi bırakarak nasuh bir tövbe ettiklerini bu fiilleriyle de ispat etmelidirler. Bu işin birinci ve en mühim merhalesidir.

İkinci merhale olarak konuşabileceğimiz, yaptırdığı dövmeden dolayı kendisine bir pişmanlığın arız olması sebebiyle tövbeye muvaffak kimsenin abdest veya guslünün geçerliliğidir. Bu konu ise tamamen farklı bir konudur. Çünkü bilindiği gibi, gusül veya abdest bütünüyle suyun derinin üstünü ıslatmasıyla ilgilidir. Dövme ise derinin altının yakılması suretiyle yapıldığından dövmenin guslün veya abdestin geçerliliği konusuyla çok da bir ilgisi yoktur. Yani, daha açık bir ifadeyle dövme yaptırmak her ne kadar lanetlik bir iş olmakla birlikte, gusle veya abdeste mani olacak bir eylem değildir.

Son olarak şunu da belirtelim ki; bizim burada kastettiğimiz dövme yukarıda da atıf yaptığımız üzere derinin altını yakmak suretiyle yapılan dövmedir. Aksi takdirde, derinin üstünün ıslanmasını engelleyen her ne şey olursa olsun mutlak manada gusle de abdeste de engel olacaktır. Vesselam…


[1] el- Buhari, Sahîh, No: 2238, Benzer rivayetler için bkz. Müslim, Sahih, No: 2124; Nesai, Sünen, No: 3416; Ebu Davûd, Sünen, No:  4170; Tirmizi, Sünen, No: 1759; İbn Mace, Sünen,  No: 1987; İbn Hibbân, Sahîh, No: 5504, Beyhakî, es- Sünenu’l- Kübrâ, No: 4399, Ahmed b. Hanbel, Müsned, No: 635