Soru: Yatsı namazından önceki dört rekât ile sonrasında bazıları tarafından kılınan dört rekâtın sünnette yeri var mıdır?

Cevap: Yatsı namazının farzından önce kılınan dört rekat sünnet hususunda İbn Hacer “Her kim gece ve gündüz on iki rekat kılmaya devam ederse Allah (Azze ve Celle) onun için Cennet’ de bir köşk bina eder” şeklinde başlayan hadis-i şerifte “Yatsıdan önce dört rekat” ifadesiyle olan rivayeti nakleder ve daha sonra hadiste “yatsı namazından önceki dört rekatın olmadığını belirtir.[1] Ali el-Kari’nin yatsı namazının dört rekatlık ilk sünnetine dair naklettiği hadisin Nesai’de bulunduğuna dair sözü bir zühul olsa gerektir.[2] Ez-Zeylai hadisi İmam el-Beyhaki’nin Hz. Aişe (Radıyallahu Anha) annemizin sözü olarak naklettiğini söyler.[3] Bu da Ali el-Kari’nin dediği gibi takdir-i sevap kabilinden olduğu için hükmen merfu olduğunu gösterir.

Yatsı namazının ilk sünnetini her ne kadar bu hadis-i şerifle isbat edemeyeceğimizi kabul etsek bile Efendimiz Aleyhissalatü vesselam’ın “Her iki ezan arasında namaz vardır” [4]şeklindeki hadisi bizi destekleyecektir. Zira hadiste bahsedilen ezanlardan birisi insanları namaza kaldırmak için getirilen kamettir.[5] Öyleyse hadis bu manasıyla “Her ezanla kametin arasında nafile bir namazın bulunduğunu göstermektedir. Bu da konumuz açısından Yatsı namazının ezanı ile farzı arasında nafile bir namazın bulunduğunu gösterir.

Yatsının farzından sonra kılınan dört rekatlık sünnete gelince, bu konu hakkında:

            مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، كَانَ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهِ، وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ، كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  

“Her kim öğleden önce dört rekat kılacak olursa gecesini tamamıyla ibadetle geçirmiş gibi sayılır. Ve her kim de yatsıdan sonra bu dört rekatı kılacak olursa onları kadir gecesinde kılmış gibi sayılır” şeklinde rivayet gelmiştir.[6] Bu rivayet de bize yatsıdan sonra dört rekat olarak son sünneti kılmanın daha faziletli olacağını açıkça bildirmektedir.


[1] İbn Hacer, ed-Diraye fi Tahrici Ehadisi’l-Hidaye, Daru’l-Marife, Beyrut-Lübnan,I/197 No: 248

[2] Ali el-Kari, Fethu Babi’l-İnaye, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan 2009 B.I, I/ 315

[3] Ez-Zeylai, Nasbu’r-Raye, Müessesetu’r-Reyyan, Cidde (Avvame Tahkikli) 1997, B.I,II/139

[4] Buhari, Sahih, Ezan, No: 624

[5] İbn Receb el-Hanbeli, Fethu’l-Bari Şerhu Sahihi’l-Buhari, Mektebetu’l-Guraba el-Eseriyye, Medine-i Münevvere, 1996 B.I,IV/250 No:539

[6] Bkz. Ez-Zeylai, a.g.e. a.y., , İbn Hacer, a.g.e., a.y.